הצטרפות

הרשמה

רישום

אזור אישי

אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית ופעל לפי ההנחיה

אם התשובה על אחת או יותר מהשאלות הבאות היא חיובית, אזי לצורך קבלתך לאימוני המועדון עלייך להמציא תעודה רפואית מרופא, לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך בהשתתפות באימוני המועדון

מועדון WeTrail מקיים אימונים שוטפים לריצה, קרוספיט/מוביליטי, אימוני כח וכושר גופני באתרים שונים בארץ ולקראת תחרויות ריצה מגוונות ,שטח וכביש , בארץ ובחו"ל מסעות ומחנות אימונים בארץ ובחו"ל.

השתתפות באימוני המועדון הינם על בסיס מנוי חודשי.

העלות תשולם מידי חודש באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי בלבד.

בחתימתי על טופס זה הנני מאשר/ת למערכת הגביה לבצע חיוב חודשי אוטומטי קבוע לכל חודש לפי המסלול שנקבע בעת תחילת תהליך הגביה ו/או לפי שינוי שנקבע מראש וכל זאת מבלי לבקש או לקבל ממני אישור גביה מידי חודש.

כמו כן מובן לי כי עלי לעדכן בהקדם במייל לצוות המועדון : info@wetrail.co.il על כל שינוי במסלול החיוב וכל זאת לפני תחילת חודש חדש עד היום ה-3 בכל חודש נתון.

התמורה שמשלם כל מתאמן במועדון הינה על ההדרכה ואימון וכוללת בתוכה שימוש במתקנים שונים וכן בכפוף לאישור אותם מתקנים בהם מבוצעים האימונים באשר לתנאי השהייה והשימוש בהם.

ניתן לסיים את ההתקשרות עם המועדון בכל עת.

כאשר המתאמן יישא בתשלום מלא עבור אותו החודש בו סיים השתתפותו.

למען הסר ספק , והיה והמתאמן ביטל חברותו לאחר היום ה-3 בחודש נתון , יישא המתאמן בתשלום מלא עבור אותו החודש.

על מתאמני המועדון להישמע להוראות המאמנים ו/או המדריכים ו/או הממונים על האתרים בהם מבוצעים האימונים לרבות הוראות הרשומות באתרי האימון.

מובהר כי צוות WeTrail או כל מי מטעמם עוסקים בהדרכת מתאמני המועדון בלבד ואינם אחראים על אתרי האימונים ותנאיהם.

כל נזק שהוא שייגרם למי מהמתאמנים שמקורו במעשה או מחדל של האתרים בהם מתאמן המועדון לא יהיה באחריות צוות WeTrail או מי מטעמם.

המתאמנים יפנו בעניינים אלה ישירות לאתרי האימון ולמי אשר מתפעל אותם או לבעליהם.

מובהר כי קבוצת הוואטסאפ של המועדון הינה למטרת הודעות ועידכונים בלבד, כמו כן מובהר כי קבוצת הוואטסאפ מיועד למתאמנים פעילים בלבד.

היה וכאשר המתאמן ביקש לסיים את ההתקשרות עם המועדון הוא יוסר מקבוצת המתאמנים הפעילים.

צוות המאמנים במועדון WeTrail או כל מי מטעמם אינם עוסקים ברפואה ואינם בעלי כל הסמכה רפואית או תזונתית.

ולפיכך כל דעה או התייעצות בעניינים רפואיים מולם אינה אלא המלצה בלבד ואין לקבלה כהוראה או כייעוץ רפואי.

צוות WeTrail או כל פועל בשמם או מטעמם רשאים משיקוליהם הבלעדיים. להפסיק חברותו של מתאמן במועדון במקרים בהם התנהגותו/התנהלותו אינה מאפשרת המשך שילובו בפעילות המועדון או במקרים בהם יתברר כי למתאמן מגבלות רפואיות או אחרות אשר אינן מאפשרות לו להתאמן.

אין באמור לעיל כדי למנוע הפסקת חברותו של מתאמן במועדון מכל סיבה חוקית אחרת.

אני מאשר/ת לעשות שימוש בצילום/ים של המתאמנים (לרבות צילומים בהם אני מופיע/ה) מאירועי ספורט שונים בהשתתפות המועדון, אלא אם כן צוין אחרת במפורש ובכתב לגבי מקרים נקודתיים.

אני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק הצהרת בריאות בטופס זה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות.

אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור.

ידוע לי כי לאחר שנתיים מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו, אדרש להמציא הצהרת בריאות חדשה.

מועדון ריצות שטח והליכה ספורטיבית

רוצים להכיר אותנו יותר מקרוב?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם